25% KORTING EINDIGT
 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  seconden

 • Shop now
GRATIS VERZENDING NL

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 Gebruiksvoorwaarden

Introductie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van onze website; door onze website te gebruiken, accepteer je deze gebruiksvoorwaarden volledig. Als je het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden of een deel van deze gebruiksvoorwaarden, mag je onze website niet gebruiken.

Als je je registreert op onze website, vragen wij je uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

Je komt alleen in aanmerking voor gebruik van het Platform als je meerderjarig bent in jouw land of als je toestemming hebt van je ouder of voogd. Er kunnen bepaalde leeftijdsbeperkingen gelden voor specifieke platform services in verschillende landen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Door onze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, stem je in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid /cookiebeleid.

Licentie om de website te gebruiken

Tenzij anders vermeld, bezitten wij of onze licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website.

Onder voorbehoud van onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden. Je mag alleen pagina's van de website bekijken, downloaden voor cache doeleinden en afdrukken voor je eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet.

Je mag niet:

 • Materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website).
 • Materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven.
 • Materiaal van de website in het openbaar tonen.
 • Materiaal dat op onze website staat reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden.
 • Materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen.
 • Materiaal van deze website herdistribueren, met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie (zoals onze nieuwsbrief).

Wanneer inhoud specifiek beschikbaar wordt gesteld voor herdistributie, mag deze alleen binnen jouw organisatie worden geherdistribueerd.

Acceptabel gebruik

Je mag onze website niet gebruiken op een manier die schade toebrengt of kan toebrengen aan de website of die de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website belemmert; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

Je mag onze website niet gebruiken om materiaal te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, rootkits of andere kwaadaardige computer software.

Je mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzameling activiteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of met betrekking tot onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Producten

De reclame voor producten op onze website is een "uitnodiging tot aankoop" - geen contractueel aanbod.

Prijzen die op onze website worden vermeld, kunnen onjuist worden vermeld — We behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.

De aankoop van producten via onze website is onderworpen aan onze Verkoopvoorwaarden.

We zullen je vragen om akkoord te gaan met onze verkoopvoorwaarden telkens wanneer je een product of producten via onze website koopt.

Productbeoordelingen

In deze gebruiksvoorwaarden betekent „jouw beoordelingen” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat je ons indient voor publicatie op onze website of sociale media, hetzij als product review of anderszins.

Je verleent ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruik, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden van je reviews in bestaande of toekomstige media. Je verleent ons ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een rechtszaak aan te spannen wegens inbreuk op deze rechten.

Je garandeert en verklaart dat jouw beoordelingen voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Je recensies mogen niet illegaal of onwettig zijn, mogen geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden, en mogen geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen jou of ons of een derde (in elk geval onder elke toepasselijke wet en in elk rechtsgebied).

Je beoordelingen (en hun publicatie op onze website) mogen niet:

 • Lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;
 • Obsceen of onfatsoenlijk zijn;
 • Inbreuk maken op auteursrechten, morele rechten, databankrechten, handelsmerkrechten, ontwerprechten, rechten op het namaken van goederen of andere intellectuele eigendomsrechten;
 • Inbreuk maken op enig vertrouwensrecht, recht op privacy of recht op gegevensbescherming;
 • Een nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;
 • Een aansporing vormen tot het plegen van een misdrijf;
 • In minachting zijn van een rechtbank, of in strijd zijn met een gerechtelijk bevel;
 • In strijd zijn met de wetgeving inzake rassenhaat, religieuze haat of discriminatie;
 • Godslasterlijk zijn;
 • In strijd zijn met de officiële geheimhouding wetgeving;
 • In strijd zijn met een contractuele verplichting jegens een persoon;
 • Onwaar, onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
 • Instructies, advies of andere informatie bevatten die kan worden opgevolgd en die, indien opgevolgd, ziekte, letsel of de dood, of enig ander verlies of schade kan veroorzaken;
 • Spam zijn;
 • Beledigend, misleidend, bedreigend, kwetsend, intimiderend of afschrikwekkend, haatdragend, discriminerend of opruiend zijn; of
 • Ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaken bij een persoon.

Je reviews moeten gepast, beleefd en smaakvol zijn en voldoen aan de algemeen aanvaarde normen voor etiquette en gedrag op het internet.

Je mag geen gebruik maken van een review om te linken naar een website of webpagina die bestaat uit materiaal of materiaal bevat dat, indien het op onze website zou worden geplaatst, in strijd zou zijn met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Je mag geen reviews op de website plaatsen die onderwerp zijn of ooit zijn geweest van een dreigende of daadwerkelijke gerechtelijke procedure of andere soortgelijke beschuldigingen.

Wij behouden ons het recht voor om reviews die op onze website worden ingediend, of die op onze servers worden opgeslagen, of die op onze website worden gehost of gepubliceerd, te bewerken of te verwijderen.

Niettegenstaande onze rechten onder deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot je recensies, verplichten wij ons er niet toe om de indiening van reviews op, of de publicatie van reviews op onze website te controleren.

Beperkte garanties

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, garanderen we niet de volledigheid of juistheid ervan; evenmin verbinden we ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en het gebruik van deze website uit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle wettelijk geïmpliceerde garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vakmanschap).

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal: (a) onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten; (b) onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; (c) een van onze of jouw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of (d) een van onze of jouw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

Als je een consument bent, worden de wettelijke rechten die je hebt, die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt, niet beïnvloed door deze gebruiksvoorwaarden. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze gebruiksvoorwaarden: (a) zijn onderworpen aan de vorige paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de gebruiksvoorwaarden of met betrekking tot het onderwerp van de gebruiksvoorwaarden, inclusief verplichtingen die voortvloeien uit het contract, in onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou met betrekking tot zakelijke verliezen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van of schade aan winsten, inkomsten, opbrengsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.

Schadeloosstelling

Je vrijwaart ons hierbij en verbindt je ertoe ons te vrijwaren voor verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten en eventuele bedragen die door ons aan een derde partij worden betaald in het kader van de beslechting van een claim of geschil op advies van onze juridische adviseurs) die door ons zijn gemaakt of geleden, voortkomend uit een schending door jou van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, of die voortvloeit uit enige claim dat je enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden;

Onverminderd onze andere rechten onder deze gebruiksvoorwaarden, als je deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als we redelijk vermoeden dat je deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden, kunnen we:

 • Jou één of meerdere formele waarschuwingen te sturen;
 • Tijdelijk je toegang tot de website opschorten;
 • Je permanent verbieden om toegang te krijgen tot de website;
 • Computers met jouw IP-adres de toegang tot de website ontzeggen;
 • Contact opnemen met je internetprovider en vragen dat zij je toegang tot de website blokkeren;
 • Een rechtszaak tegen je aanspannen wegens contractbreuk of anderszins; en/of
 • Je account bij de website opschorten en/of verwijderen.

Wijzigingen

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden op onze website. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat je bekend bent met de huidige versie.

Overdracht

Wij kunnen onze rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder je hiervan op de hoogte te stellen of je toestemming te vragen. Jij mag je rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Uitsluiting van rechten van derden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn in het voordeel van jou en ons, en zijn niet bedoeld om derden ten goede te komen of om afdwingbaar te zijn door derden. De uitoefening van onze rechten en jouw rechten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van derden.

Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vormen samen met ons privacybeleid de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot jouw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot jouw gebruik van deze website.

Recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving, en alle geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden zullen onderworpen zijn aan de [niet-] exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Bedrijfsgegevens

De volledige naam van ons bedrijf is Axel 123 Limited

Ons bedrijfsnummer is: 14863044

Ons adres is:

Axel 123 Limited

Unit 8A Plaxton Park

Cayton Low Road

Scarborough

England

Je kunt contact met ons opnemen via e-mail naar customer@siksilk.com